SU PROGETU CINEMATOGRÁFICU

Est su sèberu de comintzu de sa genia de relata cun su pùblicu chi si nde bonent sas fundamentas de sa sorte de unu filmadu. Serbint meledos subra comente tramudare s’idea de inghitzu in unu contu, de cale mirada e visione sunt prus atzivas pro sa rapresentatzione sua e a s’acabbu in cale manera si depet fàghere pro buscare sas resursas chi serbint.

Daniele Maggioni

Produtore, regista e iscenegiadore e formadore, traballat dae prus de baranta annos in su mundu de su cìnema, pro su prus indipendente e de chirca. At produidu, iscritu e diretu paritzos longumetràgios, documentàrios e curtzumetràgios. At publicadu sos manuales Professione Filmmaker (1997) e  Il filmmaker digitale (2008).


ARCHIVIO