Regulamentu

Editzione 2019

Babel Film Festival

1. ORGANIZATZIONE

BABEL FILM FESTIVAL est unu cuncursu tzinematogràficu promòvidu dae sa Sotziedade Umanitària - Tzineteca Sarda paris cun su Sòtziu culturale Babel, Terra de Punt e Areavisuale, chi paris formant sa Diretzione de su BabelFF.

2. PUNNAS

BABEL FILM FESTIVAL tenet comente punna sa de valorizare e promòvere sas produtziones tzinematogràficas chi siant espressada de sas minorias linguìsticas e de s'unitzidade de sas istòrias, de sa cultura e de sa limba issoro; de favorèssere su cunfrontu e iscàmbiu culturale intre de sas comunidades chi si reconnoschent in una minoria linguìstica; de ofèrrere a totu sos autores sa possibilidade de dare visibilidade a sos film issoro e boghe a sas limbas issoro. Su cuncursu est riservadu a òperas tzinema-togràficas in ue sos diàlogos e sos testos siant in una limba de minoria, dialetu, slang, limba morta o in sa limba de sos sinnos.

3. DEFINITZIONES

A) Cun “limbas regionales o de minoria” si cherent inditare sas limbas 1) faeddadas a manera traditzionale in unu territòriu de un’Istadu dae tzitadinos de custu Istadu chi formant unu grupu prus piticu pro su chi pertocat su nùmeru cunforma a s’àtera parte de sa populatzione de s’Istadu, e, 2) diferentes dae sa/sas limba/s ufitziale/s de custu Istadu; custa no incluet sos dialetos de sa/sas limba/s o sas limbas de sos disterrados;

B) cun “territòriu in ue una limba regionale o de minoria si faeddat” si cheret inditare s’àrea geogràfica in ue custa limba est presente a manera istòrica e traditzionale; C) cun “limbas sena de territòriu” si cherent inditare sas limbas faeddadas dae tzitadinos de s’Istadu chi sunt diferentes dae sa/sas limba/s faeddada/s cunforma a s’àtera parte de sa populatzione de s’Istadu ma chi, mancari praticadas dae s’Istadu a manera traditzionale, non faghet a ddas acapiare a un’àrea geogràfica piessinnada.” (Carta europea de sas limbas regionales o de minoria, 1992)

Pro custu cuncursu:

a) sunt ammìtidas totu sas limbas de minoria e sos dialetos faeddados dae populatziones alloglotas chi non tègiant un’istadu de referèntzia, o chi non siant limbas ufitziales de istados diferentes dae cussos in ue su film est fatu;

b) sunt cunsiderados che a limbas de minoria fintzas sos dialetos e sas limbas de sos sinnos.

4. TEMAS E PIESSINNOS DE SAS ÒPERAS

Podent leare parte totu sas òperas sena vìnculos de annu de produtzione, gènere, tema, formadu e tècnica, siat distribuidas in sas salas tzinematogràficas o in su mercadu home-video in Itàlia o in s'èstero, siat inèditas. Sas cunditziones ùnicas pro pòdere leare parte sunt sa limba de sos testos e de sos diàlogos, chi depet èssere espressada de una minoria linguìstica, culturale o sotziale. Sa limba de minoria depet èssere presente a su mancu in su 50% de diàlogos e testos. Si sa limba de minoria est presente in pro prus pagu de su 50%, su film at a pòdere èssere ammìtidu, pro giudìtziu de sa cummissione, in sas àteras setziones (càstia s'art. 5). In sa setzione ufitziale e in sas àteras setziones b'ant a èssere sasdistintziones chi sighint:

• Curtzumetràgiu fiction (non superiore a 45 minutos de longhesa)

• Curtzumetràgiu docuementàriu (non superiore a 45 minutos de longhesa)

• Longumetràgiu (siat documentàriu siat de fiction superiores a 45 minutos de longhesa)

Sas òperas chi tenet caraterìsticas intra mesu de custas duas ant a èssere assignadas a giudìtziu insindacàbile dae sa Commissione BabelFF e sa tipologia de documentàriu o Fiction.

Le opere che presenteranno caratteristiche ibride tra documentario e fiction saranno assegnate, ad insindacabile giudizio della Commissione BabelFF, alla tipologia di documentario o di fiction.

Sas òperas depent èssere sutatituladas de preferèntzia in italianu o si nono in inglesu.

5. SETZIONES

Su Babel Film Festival est divididu in duas setziones:

SETZIONE UFITZIALE

Sa setziones ufitziale estfata desas pellìculas seletzionadas dae sa Cummissione BabelFF a affidados a su giudìtziu de sa giuria ufitziale – numenada Giuria Babel – prochi assignet sos tres prèmios printzipales, numenados “Prèmiu Maestrale”. Podent pigare parte a custa setziones solu sas pellìculas in sos cales sa limba de minorias est presente pro a su nessi su

50% de diàlogos e testos (càstia s'art. 4). Sa Giuria Babel assignat custos prèmios:

• prèmiu “Maestrale” mègius longumetràgiu;

• prèmiu “Maestrale” mègius curtzumetràgiu documentàriu;

• prèmiu “Maestrale” mègius curtzumetràgiu fiction.

ATERAS SETZIONES

Sas àteras setziones sun fatas de giurias ispetzìficas chi podent valutare finas pellìculas in sas cales sa limba de minorias est presente in mesura minore cuforma a su 50% in sos diàlogos e sos testos (càstia art. 4). S'assignatzione de sas pellìculas a sas àteras setziones est istabilida dae sa Cummissione BabelFF (càstia art. 8).

Sas Giurias de sas àteras setziones sunt sas chi sighint:

• prèmiu DERETU DE FAEDDU, assignadu dae sos istudiantes de sas iscolassuperiores de Casteddu;

• prèmiu ITALYMBAS, assignadu dae sas giurias populares de sas minorias linguìsticas italianas a sos film faeddados in sas limbas de minorias amparadas dae sa Lege 482/1999;

• prèmiu UNICA Tzitade de Casteddu, assignadu dae sos istudiantes de s'Universidade de Casteddu;

• prèmiu ONE WOR(L)D, assignadu dae una delegatziones di chie domandat asilu polìticu in Sardegna;

• prèmiu L'AURA, assignadu dae L'AURA - SCUOLA DI CINEMA (Ostana) a su mègius autore sardu pitzinnu, e cunsistit in unu workshop de formatzione;

• prèmiu del pubblico FICC, assignadu dae una giuria fata dae sos Tzìrculos de Tzìnema FICC;

• prèmiu AAMOD, assignadu dae su Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico de Roma;

• prèmiu FEDIC, assignadu dae su Cineclub Fedic de Casteddu;

• prèmiu DIARI DI CINECLUB assignadu dae una giuria de sa Rivista online Diari di Cineclub.

6. MODALIDADE DE PARTETZIPATZIONE

Sa partetzipatzione a su cuncursu est gratis e aberta a totus, senza làcanas de edade e de natzionalidade. Onni autore podet imbiare prus de un'òpera pro onni setzione, cumpilende pro onniuna un’ischeda de iscritzione seberada. Cun sa partetzipatzione a su cuncursu onni autore atzetat in manera automàtica e integrale su regulamentu presente.

Pro pòdere partetzipare a manera giusta tocat a:

1) cumpilare su form on-line in su situ www.babelfilmfestival.com. Su form on line, chidepet èssere imprentadu e firmadu, est solu una preiscritzioneasu Festival. S'iscritzione at a èssere cumpletada cun sa trasmissione de su film e sa cumplilatzione e chi si podet iscarrigare dae su situ.

2) imbiare su file de su film de iscàrrigare in versione HD de proietzione cun unu serveras'indiritzu info@babelfilmfestival.it. No ant a èssere pigadas in cunsideru sas pellìculas chi no ant a èssere adatas a sa proietzione.

3) imbiare cun ispeditzione postale in busta serrada:

a) su form on-line (puntu 1). cumpiladu, imprentadu e firmadu;

b) su Mòdulu Liberatòrias cumpiladu in onni e firmadu in originale;

c) unu dvd/cd datos cunsu Press-Book de su film, cun informatziones prus fungudas cuforma a sas postas in su form on-line (subra de biofilmografias, notasde regia, sinossi, cast&credits cumpletos, àteras fotografias) e su trailer o partes de su film.

Su materiale a su puntu 3) depet èssere postu in una busta serrada cun s’iscrita “CUNCURSU BABEL FILM FESTIVAL”, intro de sa data de iscadèntzia (16 de làmpadas 2019), a sa Segreteria de su BABEL FILM FESTIVAL, Società Umanitaria –

Cineteca Sarda - viale Trieste, 118 – 09123 Cagliari.

Pro valutare sos sutatìtulos in italianu sipedit chi siet imbiada sa lista cumpleta de sos diàlogos bortados in inglesu in formadu word.

Est agradèssidu s'imbiu de materiale de informu subra de sa minoria linguìstica rapresentada dae su film. Pro sas ispeditziones internatzionales cun servìtziu postale o currieri, chi benint dae istados chi no apartenint a sa Comunidade Europea, ant a dèpere èssere acumpangiados dae una fatura pro forma “solu pro impreu culturale, sena balia cummertziale”. S'organizatzione de su festival no s’at a fàghere càrrigu de sos gastos de dogana. Totu su materiale imbiadu no at a èssere torradu e at a èssere remonidu in s'archìviu de su “TZINEMA DE SAS MINORIAS LINGUISTICAS” BABEL FILM FESTIVAL, aparitzadu in sa Sotziedade Umanitària – Tzineteca Sarda cun finalidade esclusiva de istùdiu e promotzione.

7. AMMISSIONE E REGULARIDADE DE SAS OPERAS

Sunt ammìtidos solu sos film presentados cun regularidade a intro de sos tèrmines istabilidos e retzidos cun regularidade, iscritos cun su form on-line,de sos cales siet lòmpidu su Mòdulu Liberatòriase su film in su formadude proietzione. Faghet fide su timbru postale de imbiu. S'ammissione est deliberada, a giudìtziu non sindacàbile, dae sa Segreteria de su cuncursu averiguende sa regularidade de sa documentatzione imbiada. Sa partetzipatzione a su festival podet èssere refudada a film chi pro chistiones tècnicas no podent assegurare una proietzione pùblica de giudu. At a èssere sa Segreteria a informare sos autores de sas òperas ammìtidas e no ammìtidas a su cuncursu e a cale setzione (ufitziale o àtera) ata pigare parte. Unu film podet èssere valutadu dae una o prus giurias. Cun sa liberatoria s'autore cunsentit sa proietzione de su film finas foras de cuncursu.

8. CUMMISSIONE DE SELETZIONE

Sa Cummissione BabelFF, istituida dae sa Diretzione de su Babel Film Festival tenet su còmpitu de sighire sas fasesde imbentu de su programma de su Festival. Sas detzisiones de sa cummissione non podent èssere mudadas. Sos còmpitos suos sunt:

1) Valutare s'ammissibilidade de sas rechiestas de iscritzione a su Fèstival;

2) Seberare e coordinare sas giurias de sas setziones diferentes de su Fèstival;

3) Seletzionare isos film de assignare a sa Giuria ufitziale o a sas àteras giurias;

4)Valutare e definire sa genia (documentàriu o fiction) de sas òperas chi non apartenent nen a s'una nen a s'àtera categoria;

5) Sos film chi a pustis de sa prima seletzione no ant a èssere in cuncursu pro sa setzione Ufitziale ant a pòdere èssere assignados dae sa coummissione a una o prus giurias in sas àteras setziones;

6) Organizare su programma e totu s'organizatzione de su Fèstival.

9. GIURIAS

La Giuria Babel de sa Sezione Ufficiale est cumposta dae sete membros seberados dae sa Cummissione BabelFF intro de registas, operadores de su tzìnema, crìticos, intelletuales, autores e espertos in àmbitu de su tzìnema o de sas limbas de minorias.

Sos film assignados dae sa Cummissione BabelFF a sas àteras setziones ant a èssere bistos dae giurias ispetzìficas pro onni prèmiu. Sas giurias de sos prèmios ONE WOR(L)D, UNICA Tzitade de Casteddu, DIRITTO DI PAROLA ant a essere assignados dae sas giurias in intro de su Fèstival (dae su 4 a su 9 de nadale 2017). Sos prèmiosITALYMBAS, AAMOD, SCUOLA CINEMA OSTANA, FICC, FEDIC, DIARI DI CINECLUB ant a èssere assignados dae sas giurias prima de su festival sugundu sas maneras chi ant a èssere detzididas paris a sos partner.

10. PREMIOS

Saranno assegnati i seguenti premi per ogni sezione e potranno essere assegnate delle menzioni speciali:

Pro onni setzione ant a èssere assinnados sos prèmios chi sighint e ant a pòdere èssere assinnadas fintzas mentziones ispetziales:

1) prèmiu “Maestrale” pro su longumetràgiu mègius, assinnadu dae sa Giuria Babel: € 6.000,00;

2) prèmiu “Maestrale” pro su documentàriu mègius, assinnadu dae sa Giuria Babel: € 2.500,00;

3) prèmiu “Maestrale” pro su curtzumetràgiu mègius, assinnadu dae sa Giuria Babel: € 2.500,00;

4) prèmiu UNICA Tzitade de Casteddu, assignadu dae sos istudiantes des'universidade de Casteddu: € 1.500,00;

5) prèmiu DERETU DE FAEDDU, assignadu dae sos istudiantes de sas iscolas superiores de Casteddu a su mègius curtzumetràgiu de fiction: € 1.000,00;

6) prèmiu ITALYMBAS, assignadu dae sasgiurias populares de sas minorias

linguìsticas italianas a sos film faeddados in sas limbas amparadas dae sa Lege 482/1999: € 1.000,00;

7) prèmiu ONE WOR(L)D, assignadu dae una delegatzione de sos chi pedint asilu polìticu in Sardigna: € 1.000,00;

8) prèmiu de supùblicu FICC, assignadu dae una giuria formada dae sos tzìrculos FICC a su mègius documentàriu: € 1.000,00;

9) prèmiu de su pùblicu FEDIC, assignadu dae su Cineclub Fedic de Casteddu;

10) prèmiu AAMOD, assignadu dae s'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico de Roma, chi est sa possibilidade de impreare de badas 3 minutos de film de Archìviu;

11) prèmiu a su MEGIUS AUTORE SARDU donadu dae s'iscola de tzìnema L'AUROA de Ostana, chi est unu cursu de badas in s'iscola matessi

12) prèmiu DIARI DI CINECLUB assignadu dae una giuria de sa Rivista online Diari di Cineclub. Sos prèmios ant a èssere donados solu a sos chi fitmant su Form On-Line chi mustrat s'iscritzione a su cuncursu.

11. LIBERATORIE E UTILIZZO DEI FILM

Cun su FORM ON LINE e su MODULU LIBERATORIAS firmados, s'autore cunsentit:

a) sa proietzione de su film in intro de su Fèstival;

b) sa publicatzione de sos testos e de sas fotografias imbiadas in su catàlogu e in su situ de su cuncursu;

c) sa publicatzione de su trailer de su film in su situ de su cuncursu.

Podet cunsentire finas:

d) sa trasmissione de su film in televisione a intro de unu format de propriedade de su BABEL FILM FESTIVAL;

e) s'impreu de su film pro finalidades culturales, non cummertziales, dae parte de s'Organizatzione de su cuncursu e de sa Sotziedade Umanitària - Tzineteca Sarda de Casteddu. Su permissu pro s’impreu de su film in sas rassinnas “Babel in tour” at a èssere preguntadu onni borta a s'autore.

Su calendàriu e sos oràrios de sas proietziones at a èssere publicadu in su situ de su cuncursu. Sos film ant a èssere presentados in versione originale cun sos sutatìtulos in italianu o in inglesu. Si sos film seletzionados sunt in pellìcula, at a èssere s'Organizatzione de su cuncursu a si pònnere de acòrdiu cun sa produtzione o cun s'autore pro sas modalidades pro imbiare sa còpia. Sos film binchidores, in sas proietziones chi ant a sighire su BABEL FILM FESTIVAL, ant a dèpere giùghere sos inditos de su prèmiu, es.: BABEL FILM FESTIVAL 2017 prèmiu “Maestrale”, mègius documentàriu / curtzumetràgiu... “Maestrale” Award, best documentary/feature film/short film... premio “Maestrale”, miglior documentario/lungometraggio/cortometraggio...

12. RESPONSABILIDADE

Cun sa sutascritzione de su Form On-Line e de su Mòdulu Liberatòrias s'autore declarat:

• chi s'òpera presentada non vìolat leges e regulamentos in vigèntzia o deretos de tertzos;

• de èssere titulare de totu sos deretos de impreu de s'òpera e de sa mùsica (dende fintzas sa documentatzione chi ispetat);

• de allebiare s'organizatzione dae totu sas pèrdidas, dannos, responsabilidades, costos e incàrrigos de cale si siat casta chi depant èssere sustènnidos pro neghe de su càbidu de s’òpera sua e de sa proietzione sua in pùblicu;

• de renuntziare a manera non revocàbile a onni pretesa e a onni atzione, rechesta o cumpensatzione in sos cunfrontos de sos organizadores de su Cuncursu e de sa Sotziedade Umanitària - Tzineteca Sarda, de sos membros de sa Giuria, e de totu cussos chi ant traballadu in cale si siat manera pro su cuncursu, e nde los pesat, dae como etotu, dae onni responsabilidade chi lis pertocat.

13. CLAUSOLA CUMPROMISSORIA E FINALE

Cale si siat contierra chi diat dèpere nàschere in relata a sos raportos ogetu de custu regulamentu l’at a isboligare su giudìtziu de unu collègiu arbitrale, costituidu dae tres membros, de sos cales: a) unu, cun funtziones de presidente de su collègiu arbitrale, numenadu dae s'Organizatzione de su cuncursu, b) unu numenadu dae su chi cuncurret; c) unu numenadu a cumone dae sos sugetos de sos puntos a) e b) o si nono, in farta de acòrdiu, dae su Presidente de su Tribunale de Casteddu. Pro onni etzetzione chi no intrat in custu regulamentu s'Organizatzione de su cuncursu mantenet su deretu de pigare detzisiones definitivas. Custu regulamentu est iscritu in sardu, italianu e inglesu. In casu de problemas de interpretatzione balet sa versione italiana.


Documenti Scaricabili